Køb for 300,- og få gratis fragtØkologi og kvalitet mail@skaertoft.dk

Miljømål

MILJØMÅL FOR SKÆRTOFT MØLLE OG STALDKØKKEN

 • Fortsat nedbringelse og forebyggelse af støv indvendigt i bygninger ved hensigtsmæssig placering af støvsugere og filtre samt anvendelse af fuldautomatisk rensning og tømning af filtre.
 • Fortsat nedbringelse og forebyggelse af støvudslip ved overførsel af produktionsstøv til affaldscontainer/-vogn.
 • Forbedret sortering af affaldsfraktioner fra mølleri og staldkøkken med henblik på øget genbrug af relevante fraktioner.
 • Bevarelse af en 100 % (gen)anvendelse af al organisk affald til foder og kompost.
 • Nedsættelse af CO2 udledning pr. produceret enhed i forbindelse med transport gennem logistiske tiltag; f.eks. maksimering af antal paller pr. fragttilmelding.
 • Anvendelse af biologisk nedbrydelig emballage hvor det er muligt.
 • Udarbejdelse af skriftlige procedurer for hvordan vi overholder vilkår/miljøregler og korrigerer ved overskridelser.

Miljømålene revideres løbende

Skærtoft Mølle og Staldkøkken vil, hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt, fokusere på miljøemnerne affaldssortering, genanvendelse og energi.

 • Minimere forbrug af el og varme gennem optimering af anlæg/maskiner så ”dvaletilstand” undgås, samt skiltning med ”husk at slukke lyset” hvor der ikke allerede er installeret tænd/sluk sensorer.
 • I videst muligt omfang forsøge at anvende produkter der har mindst mulig miljøpåvirkning i arbejdsprocesser for derved at mindske omfanget af miljøbelastning; f.eks. udelukkende anvendelse af miljømærket rengøringsserie, anvendelse af biologisk nedbrydelig emballage og minimering af papirforbrug i administrationen.
 • Genanvende al organisk produktionsaffald fra mølleriet i form af foder samt til kompostering iht. affaldshierarkiet. Denne genanvendelse integreres i fremtidige produktionstiltag.
 • Maksimere affaldssortering i fraktionerne; pap, plast, papir, andet småt brændbart (f.eks. plastposer med melstøv fra produktionsstøvsuger), glas og køkkenaffald.
 • Generelt tilstræbe at leverandører motiveres til at anvende miljørigtig indpakning og emballage af de varer, Skærtoft Mølle modtager og i det hele taget begrænse indpakning af emballage til det mest nødvendige materiale.