Feedback

Din indkøbskurv er tom

kontakt
instagram
twitter

Miljømål

MILJØMÅL FOR SKÆRTOFT MØLLE OG STALDKØKKEN 2018
 
 1. Fortsat nedbringelse og forebyggelse af støv indvendig i bygninger ved hensigtsmæssig placering af støvsugere og filtre, samt anvendelse af fuldautomatisk rensning og tømning af filtre.
 2. Fortsat nedbringelse og forebyggelse af støvudslip ved overførsel af produktionsstøv til affaldscontainer/-vogn.
 3. Forbedret sortering af affaldsfraktioner fra mølleri og staldkøkken med henblik på øget genbrug af relevante fraktioner.
 4. Bevarelse af en 100% (gen)anvendelse af al organisk affald til foder og kompost.
 5. Nedsættelse af CO2 udledning pr. produceret enhed i forbindelse med transport gennem logistiske tiltag, f.eks. maksimering af antal paller pr. fragttilmelding.
 6. Anvendelse af biologisk nedbrydelig emballage hvor det er muligt.
 7. Udarbejdelse af skriftlige procedurer for hvordan vi overholder vilkår/miljøregler og korrigerer ved overskridelser.

Miljømålene revideres næste gang januar 2019


MILJØMÅLSÆTNING FOR SKÆRTOFT MØLLE OG STALDKØKKEN

Skærtoft Mølle og Staldkøkken vil, hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt, fokusere på miljøemnerne affaldssortering, genanvendelse og energi. Herunder:
 
 • Minimere forbrug af el og varme gennem optimering af anlæg/maskiner så ”dvaletilstand” undgås, samt skiltning med ”husk at slukke lyset”, hvor der ikke allerede er installeret tænd/sluk sensorer.
 • I videst muligt omfang, forsøge at anvende produkter, der har mindst mulig miljøpåvirkning i arbejdsprocesser for derved at mindske omfanget af miljøbelastning. F.eks. udelukkende anvendelse af miljømærket rengøringsserie, anvendelse af biologisk nedbrydelig emballage, minimering af papirforbrug i administrationen.
 • Genanvende al organisk produktionsaffald fra mølleriet i form af foder samt til kompostering, i hht affaldshierarkiet. Denne genanvendelse integreres i fremtidige produktionstiltag.
 • Maksimere affaldssortering i fraktionerne pap, plast, papir, andet småt brændbart (f.eks. plastposer med melstøv fra produktionsstøvsuger), glas og køkkenaffald.
 • Generelt tilstræbe, at leverandører motiveres til at anvende miljørigtig indpakning og emballage af de varer Skærtoft Mølle modtager, og i det hele taget begrænse indpakning af emballage til det mest nødvendige materiale.