×

Skærtoft Mølle tilslutter os principperne i FN’s Global Compact

De er et fornemt udgangspunkt, når virksomheder skal arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

FN’s ansvarlighedsprincipper, som vi anerkender og efterlever i dagligdagen hos Skærtoft Mølle

… Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
… Vi sikrer, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
… Vi opretholder foreningsfriheden, og anerkender effektivt retten til kollektiv forhandling.
… Vi støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde og afskaffelsen af børnearbejde.
… Vi accepterer ikke diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
… Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
… Vi tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
… Vi opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
… Vi accepterer ingen former for korruption – herunder afpresning og bestikkelse.

Nogle af disse punkter er naturligvis dækket af gældende lovgivning i Danmark. Ikke desto mindre mener vi, at det er vigtigt at blive mindet om det fælles ansvar, vi har for hinanden, hvorfor alle punkter er nævnt her.

Miljømål for Skærtoft Mølle og staldkøkken

 • Fortsat nedbringelse og forebyggelse af støv indvendigt i bygninger ved hensigtsmæssig placering af støvsugere og filtre samt anvendelse af fuldautomatisk rensning og tømning af filtre.
 • Fortsat nedbringelse og forebyggelse af støvudslip ved overførsel af produktionsstøv til affaldscontainer/-vogn.
 • Forbedret sortering af affaldsfraktioner fra mølleri og staldkøkken med henblik på øget genbrug af relevante fraktioner.
 • Bevarelse af en 100 % (gen)anvendelse af al organisk affald til foder og kompost.
 • Nedsættelse af CO2 udledning pr. produceret enhed i forbindelse med transport gennem logistiske tiltag; f.eks. maksimering af antal paller pr. fragttilmelding.
 • Anvendelse af biologisk nedbrydelig emballage hvor det er muligt.
 • Udarbejdelse af skriftlige procedurer for hvordan vi overholder vilkår/miljøregler og korrigerer ved overskridelser.

Skærtoft Mølle og Staldkøkken vil, hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt, fokusere på miljøemnerne affaldssortering, genanvendelse og energi. Og målene vil revideres løbende.

 • Minimere forbrug af el og varme gennem optimering af anlæg/maskiner så ”dvaletilstand” undgås, samt skiltning med ”husk at slukke lyset” hvor der ikke allerede er installeret tænd/sluk sensorer.
 • I videst muligt omfang forsøge at anvende produkter der har mindst mulig miljøpåvirkning i arbejdsprocesser for derved at mindske omfanget af miljøbelastning; f.eks. udelukkende anvendelse af miljømærket rengøringsserie, anvendelse af biologisk nedbrydelig emballage og minimering af papirforbrug i administrationen.
 • Genanvende al organisk produktionsaffald fra mølleriet i form af foder samt til kompostering iht. affaldshierarkiet. Denne genanvendelse integreres i fremtidige produktionstiltag.
 • Maksimere affaldssortering i fraktionerne; pap, plast, papir, andet småt brændbart (f.eks. plastposer med melstøv fra produktionsstøvsuger), glas og køkkenaffald.
 • Generelt tilstræbe at leverandører motiveres til at anvende miljørigtig indpakning og emballage af de varer, Skærtoft Mølle modtager og i det hele taget begrænse indpakning af emballage til det mest nødvendige materiale.